Privatrettslige Skilt – Dette sier regelverket i 2023

Per i dag finnes det ingen skrevne lover og regler for privatrettslig skilting av private områder. De største produsentene av privatrettslige skilt har sammen utviklet en norm som er akseptert av politiet og Statens vegvesen.

Dette kjennetegner privatrettslige skilt

Privatrettslige skilt er i all hovedsak kvadratiske eller avlange med sort bakgrunn samt symbol og tekst i hvit eller gråhvit farge. Bakgrunnen blir mer synlig med reflekterende overflate, derfor tenker vi at det er en god standard.

Privatrettslige skilt skal ikke kunne forveksles med offentlige skilt i forhold til størrelse, form og farge. Alle skiltene for private områder følger naturlig denne normen. Tekststørrelsen på skiltene bær være lesbar fra den avstanden det vil være naturlig at en bilfører vil lese den.

Hva kreves av et privatrettslig skilt?

Bakgrunnen for at man sette opp skilt på et privat område, er at det er problemer med å få publikum til å respektere lover og regler som gjelder for et offentlig område.

Typiske eksempler på dette er ulovlig parkering på gårdsplasser eller bo-områder, unødvendig kjøring på privat vei eller parkering foran utkjørsler.

På offentlige områder blir dette regulert ved oppsetting av skilt som det er fattet vedtak for, og som derfor kan håndheves.

For at man skal kunne håndheve tilsvarende praksis på private områder, må skiltenes ordlyd og symboler være juridisk korrekte. Budskapet må være forståelig og entydig.

Det har vært flere rettssaker fordi det har vært tvil om håndhevingen har vært lovlig foretatt. Bakgrunnen har vært skilting som har vært ufullstendig og / eller ikke korrekte.

For et privat område må en ha klart for seg om skiltingen skal håndheves, elles om den bare skal være for «å skremme». Ordlyden er helt avgjørende for om en skal kunne håndheve skiltingen. 

Hva er ulovlig skilting og oppmerking?

Veitrafikkloven §5 sier at offentlige trafikkskilt, signal eller oppmerking ikke må brukes på eller ved vei uten tillatelse fra myndigheten. Det samme gjelder for skilt eller oppmerking som kan forveksles med offentlige skilt.

Tidligere ble skilt for private områder produsert i samme størrelse og form som offentlige skilt. Det er ikke lov lenger og myndighetene rydder naturligvis opp i dette. 

Hva er riktig ordlyd for privatrettslige skilt?

Teksten som er mest vanlig på skiltene er for eksempel; Området håndheves etter privatrettslige regler. Overtredelse kan medføre borttauing for eiers regning og risiko.

Selv om teksten er veldig klar, må man allikevel kontakte Politiet for å få godkjennelse til å gjennomføre en borttauing. Ofte har private parkeringsselskaper fått godkjenning av Politiet på forhånd. 

Bestemmer jeg på private områder?

Selv om du eier eiendommen, kan du dessverre ikke sette opp skilt helt uten videre. Offentlige skilt vil ikke være tillatt på private områder, med mindre det er fattet vedtak av skilt myndighetene.

Det betyr også at politiet kan bestemme at et privat område skal skiltes og betraktes som et offentlig område. Eksempler på dette er Borettslag, sameier, parkeringsplasser, sykehus også videre. 

Skilt som detter utenfor standarden

Det monteres også flere skilt som detter utenfor «standarden». Blant de finner vi blant annet barn leker skilt. Som nevnt tidligere kan man bli pålagt å fjerne disse skiltene dersom de er montert på offentlig område, som for eksempel i en offentlig blindvei hvor man vet at barn leker eller ferdes.

Noe av begrunnelsen for å fjerne disse skiltene er at det ikke skal oppfordres til å leke på trafikkert vei. Erfaringsmessig viser at man ser litt igjennom fingrene på dette, men muligheten for at de kan bli fjernet er til stede. 

Hvilket ansvar har egentlig Hmsskilt.no som produsent og leverandør?

Hmsskilt.no som drives av Cmart AS har ikke noe ansvar for de skiltene som blir satt opp. Det er du eller eieren av skiltet som står ansvarlig. Som produsent kan derfor ikke Hmsskilt.no trekkes inn og stå til rette for monteringen av det vi har solgt.

Men vi vil veilede deg som kunde ut ifra vår kompetanse. Det som er viktig å merke seg er at skilter monteres forskriftsmessig og på en slik måte at de ikke vil utgjøre en mulig fare for forbipasserende. Normalt monteres privatrettslige skilt på vegg med 4 skruer eller på en skilt stolpe med beslag. 

Du kan se hele utvalget av privatrettslige skilt her.