KUNDESERVICE

Salsbetingelsar

1. Firma

HMSSKILT.NO er ein del av ARO Skilt & Reklame, 915593399. Informasjon og bilete på nettstaden er eigd av selskapet, og kan ikkje kopierast utan løyve.

Kontakt informasjon:
support@hmsskilt.no
+47 93 22 98 08
Sørestrandvegen 1122
6222 Ikornnes

2. Generelt

Dei angitte vilkår regulerar kunden sin bruk av varer og tenester som er levert av ARO Skilt & Reklame, heretter kalla selgar. Desse vilkåra gjeld for alt sa frå selgar så lenge ikkje noko anna er skriftleg avtalt partane i mellom. 

Alle prisar er å rekne som ekslusive mva. og frakt.

3. Korrektur

Om du bestiller eit produkt som inneheld eigne endringar, logo, firmanamn eller anna, vil du i dei fleste tilfelle sjå korrekturen direkte i nettlesaren før du gjennomfører sjølve bestillinga. Det du ser, er det du får levert. Om du er usikker, så be om å få tilsendt korrektur via mail.

4. Priser og levering

Prisane er oppgitt i NOK utan mva. f.n. 25%, om ikkje anna er oppgitt. Frakt kjem i tillegg på alle bestillingar under 3000,- og vekt under 5 kg. Sida vert oppdatert jamnleg, som sikrar deg at alle prisar er aktuelle. Selgar reserverar seg for eventuelle feil som kan oppstå grunna teknisk feil.

Vi tek også forbehold om skrivefeil i tilbod og ordrebekreftingar.

5.1 Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsmåten i kassa. Betalingsløysinga er levert av Bambora og vi tilbyr kortbetaling, vipps, og fakturadelbetaling. Trekk frå kort vert gjort nå vara vert sendt.

5.2 Faktura og delbetaling

I samarbeid med Collector Bank kan vi tilby ei trygg og enkel faktura- og delbetalingsløysing. Tenesta tilbud deg ein eingongskredigg som betaling for dine kjøp. Eingongskreditten inneber at kreditten er bunden til det enkelte kjøp og at du som forbrukar ikkja har noko yttarlegare uteståande kredittforhold med Collector Bank.

Ved val av faktura er forfallstida 14 dagar. Faktura vert sendt til den e-postadresse du har oppgitt eller til di folkeregistrerte adresse avhengig av ditt val av distrubusjonsmåte på kjøpstidspunktet. Ved val av faktura kan du velge å betale heile beløpet med ein gong eller alternativt logge inn på bill.lindorff.no og søke om delbetalingsavtale.

For å kunne nytte tenesta må du på kjøptidspunktet ha ei permanent og offisiell noksk bustadsadresse og vere minst 18 år gamal. Betalingsmåten er berre tilgjengeleg for privatpersonar og forutset at du har teke vara på dine økonomiske forpliktingar og har god betalingshistorikk.

Ein kredittsjekk vert gjennomført i forbinding med kjøpet. Kredittvurderinga vert utført av Collector Bank, og inforamasjon vil ikkje bli lagra i nettbutikken der kjøpet vert utført. Din personlege informasjon vil berre bli benytta til å avgjere om kreditt skal innvilgast, eller ei. Ved for sein eller uteblitt betaling tilkjem purregebyr og forseinkingsrente og eventuelle omkostningar ved inkasso.

5.3 Spørsmål knytt til din faktura eller delbetaling

Collector Bank (tildegare LindorffLowel) kundeservice hjelp deg med alle spørsmål kring din faktura eller delbetaling. Kontakt kundeservice via e-post på bill@lowel.no eller telefon 23 17 11 56, mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00.

5.4 Fakturaavgift

Ei fakturaavgift kan tilkome på faktura med 14 dagars forfall. For nedbetaling tilkjem eit månadleg gebyr på NOK 29 og ei rente på 21%. Normal nedbetalingstid er 3, 6, 12 eller 24 månadar, spesifisert med tanke på kjøpesum.

 

6. Forsending

Alle leveringar skjer med vår transportør, eller ved henting i Sykkylven. Det er kjøpars ansvar å sørge for at den adressa som vert oppgitt ved bestilling er korrekt. Leveringstid er normalt 2 til 14 arbeidsdagar, avhengig av kva tid på døgnet bestillinga vert gjort, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillingar der anna ikkje er avtalt vert sendt som postpakke (med unntak for visse mindre artiklar som vert sendt som brev), og må i dei fleste tilfelle hentast på ditt lokale postkontor.

Du vil motta ein e-post av oss med forsendelsesnummer så snart dette er generert, saman med ein link der du kan spore forsendinga di.

Om pakken vert sendt som brev er det dessverre ikkje høve til å spore sendinga.

Om vara er skada ved levering skal dette snarast meldast til selgar, og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir ei fullstendig melding til oss på eventuelle skadar. Ser du emballasjen er skada på leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til deom du kvitterer ut pakken frå.

For uavhenta pakkar brev (ved t.d. postoppkrav) som vert sendt i retur til oss, vert kunde belasta for fraktreturfrakt samt servicehonorar pålydande 500 kr. eks.mva. pr. 01.2024

Selgar vil ikkje betale for returfrakt for kunde, så om ein kunde sender attende ein pakka vil kostnaden verte belasta kunden.

7. Kunden sine plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selgar, er ansvarleg for betaling av dei ytingar som selgar eller selgars samarbeidspartnarar leverar i henhold til vikår. Ansvaret omfattar også andre sin bruk av kunden sin tilgang. herunder uvedkomande sin bruk, såframt det ikkje kan påvisast at uvedkomande sin bruk er mogleggjort via uaktsemd frå selgars side.

8. Reklamasjon

Før feil meldast til selgar bør kunden undersøkje om feilen kan skuldast på forhold på kunden si side. Om kunden kan godtgjere at produktet ikkje fungerar slik selgar har hevda det skal gjere, må kinden melde dette til selgar slik at selgar kan iverksette tiltak for å rette feilen. Kunden misser sin rett til å gjere ein mangel gjeldande om ein ikkje gir selgar melding innan rimeleg tid etter at ein har oppdaga eller burde oppdaga mangelen.

Som privatkunde har du to års reklamasjonsrett i høve Norsk lov. Eigne lovar gjeld for produkt som er spesialprodusert for deg.

9. Avhjelp

Selgar skal snarast mogleg etter å ha blitt kjent med ein mangel ved eit levert produkt, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Om kunden på eige initiativ iverksett tiltak for å utbetre mangelen utover det som måtte vere avtala med ARO Skilt & Reklame, betalar ikkje selgar for desse utgiftene.

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Cmart AS betaler ikke selger disse utgiftene.

10. Angrefrist

Som privatkunde har du rett til å heve kjøpet innan 14 dagar etter at du har motteke varene. Angreretten kan berre nyttast om varen kan returnerast i orignalemballasje og er i det vesentlege uforandra. Returkostnad vert belasta forbrukaren (jf.f. Angrerettloven § 15 første ledd). Eventuelle produkt som er solgt med 30 dagars gratis prøvetid utan forpliktingar der kjøpar står for returkostnadar.

Om du nyttar deg av din rett til å heve kjøp, vil vi tilbakebetale heile beløpet av varene så snart som mogleg, og seinast 30 dagar frå den datoen vi har motteke varene.

11. Ekstraordinære forhold

Selgar er berre ansvarleg for tap av vare, dersom det er påvist feil eller manglar. Dette gjeld likevel ikkje vis selgar godtgjer at mangelen skuldast forhold utanfor selgars kontroll, og som selgar ikkje med rimelegheit kunne ventast å unngå eller overvinne følgjene av. Selgar er ikkje ansvarleg for indirekte tap som følgje av manglar, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsemd eller forsett frå selgars side. Ved forbrukarkjøp akn ikkje vilkåra vere dårlegare enn vilkåra i lova jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

12. Endring i vilkårene

Selgar forbeheld seg rette il å endre desse vilkåra, som følgje av evt. endringar i lovgivninga.

 

13. Force majeur

Er selgar forhindrat fra å levere eller foreta pliktig om-levering eller blir ei slik leveringsplikt urimelig tyngande som følgje av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partane ikkje kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ARO Skilt & Reklame friteken for alt anna ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

14. Teieplikt

Alle kundeopplysningar vert handtert med stor diskresjon og kjem under ingen omstende til å verte spreidde vidare til utanforståande.

Sykkylven 06.01.24