HMS og SHA – Dette er forskjellen

Dette er forskjellen på HMS og SHA - Bygg- og anleggsplasser - Hmsskilt

HMS og SHA – Dette er forskjellen

På anleggs- og byggeplasser må virksomhetene utfylle sitt eget HMS-arbeid med relevante deler fra byggherreforskriftens sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA). SHA-planene er unike for hvert enkelt bygge- og anleggprosjekt og skal omfatte alle virksomhetene som utfører arbeid på prodsjektet.

HMS er forkortelse for Helse-, miljø- og sikkerhet

De fleste har kjennskap til begrepet HMS og både arbeidsgivere og arbeidstakere plikter å arbeide systematisk for å forebygge og forhindre skader påarbeidsplassen.

HMS omfatter Helse-, miljø- og sikkerhet i alle arbeids sammenhenger, og tar det ytre og indre miljøet i betraktning.

HMS-begrepet er forankret i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

HMS-arbeidet tilhører den enkelte virksomhet

HMS-systemet til en virksomhet tilhører den enkelte virksomheten, og er spesifikk for de oppgaver og tjenester de utfører. Alle forhold som angår helse, miljø og sikkerhet for virksomheten, skal beskrives og inngå i virksomhetens HMS-system.

Et HMS-system må ta utgangspunkt i en kartlegging av hvilke lov- og forskriftskrav som gjelder for virksomheten og av status i virksomheten opp mot disse kravene. Arbeidsgiver må så etablere systematiske aktiviteter som sikrer at virksomheten klarer å opprettholde et fullt forsvarlig nivå når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

En bygge- eller anleggsvirksomhet vil ha egne rutiner for å ivareta sikkerheten for sine arbeidstakere. Dette vil være gjennomgående, typiske krav som gjelder enhver bygge- eller anleggsplass.

SHA – Unik for de enkelte bygge- og anleggsprosjektene

Byggherreforskriften § 7 fastslår at det før oppstart av bygge- eller anleggsarbeid skal foreligge en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Innholdet i planen framgår av § 8.

En SHA-plan er en unik sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan for et spesifikt bygge- eller anleggsprosjekt. Fordi hver arbeidsplass har sine spesielle sikkerhetsmessige utfordringer, vil det være behov for en spesifikk SHA-plan for hvert prosjekt. En kan dermed ikke kopiere en plan fra et prosjekt og bruke den på et annet.

Arbeidet med SHA-planen må starte tidlig i planprosessen til et bygge- eller anleggsprosjekt. Under plan og prosjekteringsarbeidet skal byggherren fortløpende gjennomføre risikovurderinger for å avdekke og fjerne flest mulig risikoforhold som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker.

Ved at byggherren beskriver risikoforholdene i planfasen, og tar dette med inn i spesifikasjonene for anbudet, vil entreprenøren i anbudet kunne kalkulere inn de forebyggende tiltak som er ment å redusere risiko. Deretter utarbeider byggherren, ved SHA-koordinator, SHA-planen for det aktuelle bygge- eller anleggsprosjektet.
Planen skal bygge på gjennomførte risikovurderinger og vurderinger av hva som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse.

SHA-planen skal inneholde:

  • Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform
  • Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted
  • Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse
  • Rutiner for avviksbehandling